Kari Promóciós, Tudományos és HR Bizottságának működési rendje

A Kari Promóciós, Tudományos és HR Bizottság (továbbiakban bizottság) a Kari Tanács döntés-előkészítő, véleményező és tanácsadó szerve. A bizottság szavazati jogú tagja az SZMSZ 5. számú melléklete (Karok működési rendje) Műszaki Karra vonatkozó XI. részének 21.§ (1) bekezdése értelmében a tudományos dékánhelyettes, a tanszékvezetők és a dékáni hivatalvezető. Elnöke a tudományos dékánhelyettes, titkára a dékáni hivatalvezető. A bizottság állandó meghívott, tanácskozási jogú tagja a dékán, az oktatási dékánhelyettes és a TDK kari elnöke.

A bizottság feladatai:

  • a kari szintű tudományos és kutatás-fejlesztési pályázatok véleményezése, a preferenciák meghatározása;
  • a kar nemzetközi tudományos együttműködéseinek előmozdítása és koordinálása;
  • a kar fejlesztési terveinek véleményezése;
  • a tudományos képzésben részt vevő oktatók munkájának figyelemmel kísérése;
  • a tudományos diákköri munka felügyelete;
  • véleményt nyilvánít vezető oktatói álláshelyek meghirdetéséről, az oktatói pályázatokról, beszámolókról a Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról c. szabályzatban és annak kari függelékében foglaltak alapján. A véleménynyilvánító szavazás eredményét és annak indoklását írásban nyújtja be a dékánnak;
  • véleményezi a tanszékvezetői pályázatokat;
  • rangsorolja a funkcionális egységek vezetésére érkezett pályázatokat;
  • félévente értékeli a hallgatói és oktatói mobilitásokat.

Az arra jogosult személyek által vezető oktatói (egyetemi docensi, főiskolai tanári, egyetemi tanári) álláshelyek meghirdetése vonatkozásában tett előterjesztéseket a bizottság a jelen Működési rend elválaszthatatlan, 1. számú mellékletét képező szempontrendszer alapján vizsgálja meg és dönt annak meghirdethetőségéről. A bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint 60 %-a jelen van. A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással, személyi kérdésekben titkos szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. A bizottság ülését az elnök, távolléte esetén az általa kijelölt tag vezeti. A bizottsági tagság személyre szóló, távollét esetén nem helyettesíthető. A bizottság tagjai akadályoztatásukról előzetesen kötelesek az elnököt tájékoztatni. A bizottsági döntéseiről és a szavazás eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és a bizottság titkára ír alá. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a „Jelenléti ívet”.

Prof. Dr. Kocsis Imre
tanszékvezető egyetemi tanár,
tudományos dékánhelyettes
a bizottság elnöke

Legutóbbi frissítés: 2024. 05. 09. 11:16