Kari stratégia 2024 - Debreceni Egyetem Műszaki Kar 

Misszió

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar (DE MK) legfontosabb küldetése, hogy Kelet-Közép Európában a műszaki területen regionális műszaki tudásközpont legyen és e régió egyetemeinek rangsorában a felső egyharmadba tartozzon. Karunkat az emeli ki a régióban működő műszaki szakegyetemek közül, hogy műszaki fókusszal tudományegyetemi és helyi ipari beágyazódással több interdiszciplináris tudományterületet művel.

Ehhez négy kiemelt cél tartozik:

 • Szakmailag legyen erős partnere a helyi iparnak, az Építész - és a Mérnöki Kamaráknak, jól felkészült hallgatókat bocsásson ki számukra, a gyorsan változó világunkban segítse a dolgozók továbbképzését és ipari megbízásként megoldjon olyan feladatokat, amelyek túlmutatnak a helyi ipar kompetenciáin.
 • Szinergiát teremtve legyen más karoknak egyenrangú partnere műszaki kompetenciát igénylő interdiszciplináris kutatásokban.
 • Tudatos mentorálással és a rangos tudományos publikációk révén legyen jelen a nemzetközi tudományos közélet szakmai szervezeteiben, továbbá a nagy számú külföldi hallgató közvetítésével távoli országokkal is teremtsen kapcsolatot.
 • Néhány kiemelt kutatási területen nemzetközileg elismert tudásközponttá váljon és aktívan vegyen részt a nemzetközi tudományos közéletben. Mentorálja a tehetséges fiatalok tudományos előrehaladását és nemzetközi megjelenését.

Értékek

 • A DE MK legfontosabb értéke az ipari és tudományegyetemi beágyazódásból, valamint az interdiszciplináris területekből eredő sokszínűség és az ebből fakadó rugalmasság. Ha a gyorsan változó korunkban új szakmai igények jelentkeznek, akkor belső körben is találhatunk partnereket. A sokszínűségnek három szintje van:
  • a Kar sokszínűsége, a műszaki tudományterületen belül több tudományág van jelen a Karon;
  • a Debreceni Egyetem (DE) sokszínűsége, a DE műveli Magyarországon a tudományterületek legszélesebb spektrumát;
  • a Hallgatók sokszínűsége a világ minden részéből érkező, nagyszámú külföldi hallgató révén.
 • Fontos érték a szoros kapcsolat a helyi iparral és a tervezői jogosultságot kiadó kamarákkal, részben ennek köszönhetően, kiépült magyarországi viszonylatban jelentős laboratóriumi háttér, és gyakorlat orientált oktatás.
 • A Kar fenntartható működése szempontjából kiemelt jelentőségű a több, mint egy évtizedes tapasztalat az angol nyelvű képzésben, a mérnöki szakok széles palettáján, dinamikusan növekvő hallgatói létszámmal alap-, mester és doktori szinten.
 • A Kar fontos hagyománya a hallgatói versenyekre való felkészítés, az ott elért eredmények fontos részei a helyi tehetséggondozásnak, amelyekre büszkék lehetünk (például tésztahíd építés, elektromobil és pneumobil versenyek, MNASZ Országos Szlalombajnokság).
 • Kiemelendő az egyre jobban kiépülő kapcsolat más karokkal és a nemzetközi színtéren más egyetemekkel és nemzetközi szakmai szervezetekkel.
 • Értéküket folyamatosan növelő tudományos folyóiratok.

Jövőkép

A jelen dokumentum stratégiai célja akkor tekinthető majd megvalósítottnak, ha a Kar Kelet-Közép Európában regionális műszaki tudásközponttá válik, e régió egyetemeinek kari rangsorában a felső egyharmadba tartozik, továbbá Kelet-Magyarország és a környező országok magyar-lakta területeinek legjelentősebb központjává válik a műszaki felsőoktatás területén. 

A meglévő tudásra és értékekre alapozva folyamatosan építkeznünk kell. Továbbra is alkalmazkodnunk kell a folyamatosan változó környezethez.

A kitűzött célok elérésének útja a folyamatos változásokon át vezet, mind a kutatásban, mind az oktatásban. A szükséges lépések az alábbiak.

1. Személyi feltételek

 • Önálló műszaki tudományágú doktori iskola alapításával teljesítjük a humán feltételeket a stratégiai fontosságú tudományágakban.
 • Bár a legfontosabb célunk és értékünk a tudományegyetemi beágyazódás és interdiszciplináris területek művelése, kiemelten törekszünk arra, hogy a Kar műszaki fókusza megmaradjon.
 • Mivel a Kar minőségileg akar előre lépni, ehhez az egyének szintjén is szükséges a minőségi javulás. Minden vezető oktató törekedjen arra, hogy teamekbe szerveződve folyamatosan kutasson és publikáljon külföldi társszerzők bevonásával, továbbá egyénileg vagy egy nagyobb csapat aktív részeként teremtse meg a kutatásainak anyagi hátterét hazai és nemzetközi pályázatok, vagy hazai és nemzetközi külső ipari megbízások segítségével, vagy egyéb módon. Az elvárásokat csak a lehetőségekkel együtt lehet növelni.
 • Ugyancsak a minőségi javulás jegyében növelni kell a Karon az MTA Műszaki osztályán megszerzett MTA doktori címek számát és ezzel párhuzamosan ösztönözni kell, hogy a Kar doktori fokozattal rendelkező oktatói jelentkezzenek át az MTA műszaki osztályára köztestületi tagnak. 
 • Távlati célként reálisnak látszik a tanszékekre vonatkozó 1-5-10-es szabály bevezetése. Ez azt jelenti, hogy minden tanszéken legyen legalább egy egyetemi tanár (lehetőleg MTA doktori fokozattal) legalább 5 PhD fokozattal rendelkező és legalább 10 teljes állású oktató.
 • A humán erőforrás biztosítása érdekében a Kar kellőképpen vonzó támogatást és karrierlehetőséget kínál a fiatal kutatók számára, amelyet hallgatói szinten kezdünk el. A hallgatók számára a tanulmányok kiegészítéseként a tanácsadási, a kortársmentor-programok és a korrepetálási szolgáltatások további támogatást nyújthatnak olyan területeken, mint a tanulási készségek, az időgazdálkodás és a mentális egészség támogatása a kiégés és a motiválatlanság leküzdése érdekében.
 • A teljesítmények reális értékelésével és elismerésével biztosítjuk a munkatársak elégedettségét és elköteleződését. Ezáltal a Kar hatékonysága és a munkavállalóinak elégedettsége jelentősen növelhető. Motiváló tényezők a versenyképes jövedelem, az intellektuális szabadság, a demokratikus légkör, a transzparencia a kari folyamatokban, a megfelelő kutatási és oktatási infrastruktúra, valamint az oktatási és kutatási terhelés racionalizálása.
 • A folyamatok optimalizálása céljából a Kar teret ad az önálló kutatói és oktatói szerepkör kialakítására, biztosítja az ehhez szükséges szervezeti és infrastrukturális kereteket.
 • Felelősöket nevezünk ki a szakirányú feladatok (digitalizáció, pályázatok kezelése, ipari kapcsolatok, karok közötti együttműködések, technikusi feladatok) koordinálásához. Kari keretrendszert fejlesztünk ki (infrastruktúra, hallgató-oktató arány, kutatói álláshelyek száma) és figyelembe vesszük az oktatók hallgatói véleményezését (pl. szöveges véleményezés, “Legjobb oktató” díj).
 • Egy ilyen dinamikusan változó környezetben felértékelődik a PR tevékenység és vezetői alkalmasság. A tanszékvezetők coacholásával olyan asszertív légkört alakítunk ki, ahol a kari oktatók közössége proaktív gondolkodással közösen találja meg a konstruktív megoldásokat a folyamatosan jelentkező új oktatási és szakmai kihívásainkra, valamint a tehetséges fiatalok olyan mentorálást kapnak, hogy el tudjanak indulni a nemzetközi tudományos közéletben.

2. Oktatás

 • A Kar befogadja azokat a hazai és nemzetközi hallgatókat és oktatókat, akik az értékrendjével azonosulni tudnak. A Kar értékrendjét azok az írott és íratlan normák és szabályok jelentik, amelyeket oktatói és kutatói feladatainak teljesítése során követnek a hallgatók és az oktatók. A Karnak fel kell készülnie a működésének fenntartására és finanszírozására abban az esetben is, ha a külföldi hallgatók száma jelentősen csökkenne.
 • Fontos tényező a nemzetközi kapcsolatok erősítése a kutatási együttműködések szempontjából, a hallgatói élmény fokozása érdekében elismert külső szakértők és szakemberek bevonása az egyetemi oktatásba. A Kar vonzerejét, túl a beiskolázási tevékenységen, a középiskolákkal közösen szervezett programokkal kell erősíteni, és célszerű a Kar láthatóságát interaktív, online felületeken fokozni.
 • Az oktatási anyagainkat át kell alakítani kompetencia alapúra. Előtérbe kell helyeznünk a team munkán alapuló projekt feladatokat. Meg kell teremtenünk a szinergiát az oktatott kompetenciák között. A komplex feladatok tartalma egymásra épülve és egymást támogatva: elméleti alapok, tervezési alapelvek, konkrét egyenletek, szimuláció, mérés, végül az eredmények elemzése. 
 • Az oktatásba folyamatosan be kell építenünk az új szoftverek adta lehetőségeket (pl. szimbolikus matematika, mesterséges intelligencia alapú tervező szoftverek, stb.).
 • Azokon a szakokon, ahol ez lehetséges a mérések jelentős részét célszerű átalakítanunk internet alapúra. A hallgatók lehetőséget kapnak, hogy a mérést a laborban megtekintsék. A hardver bizonyos részeit önállóan szétszedjék és összerakják, majd az érdemi mérést otthon végezzék el. 
 • Az oktatói terhek csökkentésére az évente ismétlődő elméleti és gyakorlati tananyagokat lehetőség szerint digitalizáljuk.
 • A digitális tananyagokat önállóan is megjelentetjük egy-egy mikro-tanúsítvánnyal végződő internetes tanfolyamban, mind a saját hallgatóink, mind az ipari partnerek részére. 
 • Azokon a szakokon, ahol a hallgatói és oktatói személyi háttér megvan, tegyük lehetővé a kutatás alapú mesterképzés és mentoráljuk kiemelten a tehetséges BSc hallgatókat.
 • Ki kell alakítani a csoportos tanulás és a team munka infrastrukturális feltételeit.

3. Kutatás

 • A megfelelő kutatási infrastruktúra biztosítása érdekében hatékony támogató szervezetet működtetünk, amely képes a meglévő erőforrások értékelésére és új erőforrások előteremtésére, a fejlesztési irányok meghatározására, az ipari igények kutatási célokká formálására. Alkalmas olyan kutatási projektek előkészítésére és menedzselésére, melyek széles körű szakmai elismertséget hoznak a Karnak.
 • A kutatási és oktatási tevékenységekből származó kreatív ötletekből szabadalmak, licenszek, prototípusok és dizájnok fejlesztését indíthatjuk el. Olyan egyetemi ökoszisztémát teremtünk meg, amely támogatja a hallgatók ötleteit műszaki tudástranszfer központ, inkubátor és gyorsító (accelarator) létrehozásával, biztosítva az erőforrásokat és a mentorálást, hogy életképes vállalkozói tevékenységek (start-up és spin-off cégek) jöjjenek létre.
 • Sikeresen használjuk ki az elért eredményeket és értékeket a hazai és a nemzetközi szakmai kapcsolatok, a karhoz kötődő tudományos folyóiratok, rendezvények terén és ezekre alapozva biztosítjuk a minőségi mutatók folyamatos javulását, a tudományos eredményeink színvonalának növekedését.
 • Szakmai és üzleti aktivitással, az oktatási és kutatási tevékenységek folyamatos fejlesztésével sikeresen használjuk ki a debreceni és a regionális iparfejlesztésben rejlő lehetőségeket. Minden tudományágban nemzetközi szervezeteket kell beazonosítani, ahol a jövőben a Kar vezető oktatói aktív szerepet vállalnak.

4. Oktatási és kutatási kompetenciák

 • Elengedhetetlen egy olyan kari oktatási és kutatási kompetencia térkép készítése, ahol világosan kitűnnek az erősségeink és gyengeségeink. Az oktatási kompetenciákat nem személyekhez, hanem tanszékekhez kell rendelnünk és a tanszék feladata a tanszékhez rendelt kompetenciák fenntartása. Ha az adott kompetencia személyi háttere meggyöngül a tanszéken, akkor másik tanszékről kell bevonni oktatókat. Ha ilyen nincs, akkor ideiglenesen kívülről kell megfelelő személlyel pótolni. A fenntarthatóság elősegítésére vezessük be a kompetenciákra vonatkozó 1-3-7-es szabályt. Ennek értelmében a tanszék minden kompetenciájához hozzá kell rendelni egy PhD-val rendelkező felelőst, legalább három főnek képesnek kell lennie az adott kompetencia körébe tartozó tantárgyak előadására, végül legalább 7 főnek értenie kell az adott oktatási kompetenciához. 
 • Létre kell hoznunk szakbizottságokat, amelyek az egyes szakokat gondozzák. Meg kell határoznunk a tanszékek oktatási kompetenciáit, amelyeknek fenntartásáról gondoskodniuk kell.
 • Az oktatási anyagokat át kell alakítanunk kompetencia alapúra. Előtérbe kell helyeznünk a team munkán alapuló projekt feladatokat. Meg kell teremtenünk a szinergiát az oktatott kompetenciák között. Ezeknek a kompetenciáknak önállóan is meg kell jelennie egy-egy mikro-tanúsítvánnyal végződő internetes tanfolyamban. Meg kell teremtenünk annak a lehetőségét, hogy egy mester fokozat (vagy alapképzés specializáció) kiadható legyen a mikro-tanúsítványokra alapozva. Az oktatás legmagasabb szintjén, a doktori képzésben az interdiszciplináris területeken tudunk országosan és nemzetközileg kiemelkedni. 
 • A kutatási kompetenciákat egyénekhez, illetve teamekhez kell kötnünk. A kutatás és fejlesztés területén arra kell felkészülnünk, hogy ha érkezik egy új kihívás, akkor annak jellegétől függően más-más összetételű munkacsoportnak kell összeállnia a kihívás megoldására. Ehhez az kell, hogy ismerjük egymás értékeit és készeknek kell lennünk a karon belüli, de akár a karokon átívelő egyetemen belüli, országos és nemzetközi együttműködésekre. Támogatjuk a szakmai és tudományos nemzetközi kapcsolatok kiépítését, rendezvények szervezését, pályázatok készítését és projektek megvalósítását. Elengedhetetlen, hogy mindenki folyamatosan fejlessze a tudását (ehhez a vezetésnek biztosítania kell a szükséges anyagi és időkeretet).

Fenntarthatóság

Fontos a fenntarthatóság megjelenítése a különböző mérnöki területeken: a globális célokhoz való igazodás a mérnöki területeken is kiemelt fontosságú. A műszaki fejlesztések, innovatív megoldások során figyelembe kell vennünk a környezeti fenntarthatóságot és a társadalmi felelősségvállalás előmozdítását. Energetikai szempontból fontos Karunk épületének korszerűsítése, megújuló energiára való részbeni, majd teljes átállása, ami nem csak a fenti célok tekintetében lenne fontos, hanem javítja a Kar külső megítélését is. Fontos a hatékony hulladékgazdálkodás, továbbá a csapadékvízgazdálkodás, zöld infrastruktúra növelése, vagy pl. a mesterséges intelligencia alkalmazása környezetbarát technológiák fejlesztésében.

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 10. 15:53