EHS szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

EHS szakmérnök szakirányú továbbképzési szak (Environment, Health and Safety Engineer, magyarul: Környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkabiztonsági szakmérnök)
OH engedély: FNYF/119-1/2017, kód: TTOVEON

 • Felvételi létszám: 25 fő
 • A képzési idő: 4 félév
 • A képzés költsége: 200.000.-Ft/félév
 • Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.
 • A szakindítás időpontja: 2024. szeptember 13.

Felvétel feltétele:

 • legalább alapképzésben (ideértve a főiskolai végzettséget is) szerzett fokozat és műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettség

Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

 • EHS szakmérnök

Képzési cél:

 • A képzés célja olyan korszerű, műszaki, munka- és tűzvédelmi, környezet-egészségügyi és környezetirányítási ismeretekkel rendelkező szakmérnökök képzése, akik képesek a munka- és tűzvédelmi, a kémiai- és iparbiztonsági előírások kidolgozására, fejlesztésére és betartatására, képesek a potenciális környezeti ártalmak és veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, ill. csökkentésére, továbbá képesek kárelhárítási projektek irányítására. A vonatkozó jogi ismeretek alapján megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a munkahelyi/vállalati EHS feladatok és célok elérésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök kreditértékei:

 • Alapismeretek: 35 kredit
  • Az EHS tanulmányokhoz szükséges környezeti elemek és azok védelme, környezetegészségtan és -epidemiológia, munkaegészségtan, munkavédelem, tűzvédelem és EHS kommunikáció témakörökbe tartozó ismeretek.
 • Szakmai törzsanyag: 30 kredit
  • Speciális, az adott területre vonatkozó EHS ismeretek, elsősorban az EHS jogi háttere, környezetvédelmi mérések, toxikológia és ökotoxikológia, megújuló erőforrások, munkabiztonság, tűzvédelem témakörökbe tartozó ismeretek.
 • Speciális szakmai ismeretek: 45 kredit
  • EHS jogi háttere, környezetvédelmi engedélyezési eljárások és környezeti hatástanulmányok, hulladékgazdálkodás, integrált irányítási ismeretek, környezetirányítás, munkaegészségtan, kockázatbecslés, kémiai- és iparbiztonság témakörébe tartozó ismeretek.

Összességében a hallgatóknak szakdolgozat nélkül 110 kreditet kell megszerezniük. A szakdolgozat kreditértéke: 10. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

Mintatanterv 4 féléves képzés: letölthető innen!

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer:

 • A kompetenciák elsajátíttatása előadásokon, szemináriumokon és mérési gyakorlatokon, valamint önálló tanulással történik. Az elsajátítás fokát dolgozatokkal, laborjegyzőkönyvekkel és vizsgával ellenőrizzük. Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt – részben egymásra épülő, részben egymástól független – tantárgyak évközi és kollokviumi jegyeinek megszerzéséből, a választott szakdolgozat elkészítéséből és megvédéséből, valamint a Záróvizsga sikeres letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat

 • A hallgatók többsége vélhetően a munkakörükkel kapcsolatos probléma megoldását választja témaként az adott területen elismert témavezető irányításával.  Azon hallgatóknak, akiknek nincs lehetőségük saját munkahelyi téma választására, azok számára a képzésért felelős szervezeti egység biztosít szakdolgozat témát. A hallgatók téma és témavezető választását a szakfelelős hagyja jóvá.

Záróvizsga témakörök:

 • I. Környezetvédelem (E):
  • Környezeti elemek és azok védelme,
  • Környezetvédelmi engedélyezési eljárások és környezeti hatástanulmányok
 • II. Környezet- és munkaegészségügy (H):
  • Környezetegészségtan és-epidemiológia,
  • Munkaegészségtan
 • III. Munka- és tűzvédelem (S):
  • Munkavédelem,
  • Tűzvédelem

A záróvizsga eredménye, az oklevél minősítése

 • A diploma érdemjegye a záróvizsga témakörökre (E, H, S) kapott szóbeli számonkérés érdemjegyei számtani átlagának és a szakdolgozatra (SZ) adott érdemjegy számtani átlaga, azaz: ZV= [(E+H+S)/3 + SZ]/2

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje

 • Környezetmérnöki alapszakon szerzett végzettséggel, műszaki környezeti szakmérnök szakirányú továbbképzésen szerzett végzettséggel vagy munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzésen szerzett végzettséggel rendelkezők számára egységesen 60 kreditpont beszámításával a képzési idő 2 félév. Ezen túl a képzésért felelős szervezeti egység elismeri a hallgató bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányai során kredittel elismert tanulmányi teljesítményét függetlenül attól, hogy milyen felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezte azt. Az elismerés – tantárgyi program alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetésével történik. A képzésért felelős szervezeti egység elismeri a kreditet, ha az összevetett ismeretek legalább hetvenöt százalékban megegyeznek. A képzésért felelős szervezeti egység a munkatapasztalat alapján szerzett ismereteket is elismeri. Az elismerés a hallgató előzetes tanulásának, a munkatapasztalatának bizonyításából (portfólió) és az esetleges hiányzó ismeretek, készségek felméréséből pótlásából, és a tudás felméréséből áll.

Kreditbeszámítás esetén érvényes tantervek:

 

Környezetmérnöki alapszakon szerzett végzettség vagy Műszaki környezeti szakmérnök végzettség esetén, a 2 féléves képzés mintaterve letölthető innen!

Munkavédelmi szakmérnöki végzettség esetén, a 2 féléves képzés mintaterve letölhető innen!
Jelmagyarázat:

 • k (kollokvium): vizsgával záródó tárgy, a vizsgaidőszakban írásbeli vagy szóbeli beszámolási kötelezettség
 • é (évközi jegy): folyamatos teljesítmény értékelésével záródó tárgy, a szorgalmi időszakban a tanórán tett írásbeli vagy szóbeli beszámolóval, írásbeli (zárthelyi)dolgozattal, ill. otthoni munkával készített feladat (terv, mérési jegyzőkönyv, tanulmány) valamint a gyakorlatokon végzett munka értékelésével
 • Z (záróvizsga): záróvizsgán értékelt modul.

Záróvizsga tárgyak megnevezése kreditbeszámítás esetében az alapvégzettség függvényében:

Képzési idő 4 félév 2 félév 2 félév
Alapvégzettség Mérnöki alapszakon szerzett végzettség esetén Környezetmérnöki alapszakon szerzett végzettség vagy műszaki környezeti szakmérnök végzettség esetén

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzésen szerzett végzettség esetén

Záróvizsga témakörök és tárgyak, szóbeli vizsga

I. Környezetvédelem (E):

 • Környezeti elemek és azok védelme,
 • Környezetvédelmi engedélyezési eljárások és környezeti hatástanulmányok

II. Környezet- és munkaegészségügy (H):

 • Környezetegészségtan és-epidemiológia,
 • Munkaegészségtan

III. Munka- és tűzvédelem (S):

 • Munkavédelem,
 • Tűzvédelem

I. Környezet- és munkaegészségügy (H):

 • Környezetegészségtan és-epidemiológia,
 • Munkaegészségtan

II. Munka- és tűzvédelem (S):

 • Munkavédelem,
 • Tűzvédelem

I. Környezetvédelem (E):

 • Környezeti elemek és azok védelme,
 • Környezetvédelmi engedélyezési eljárások és környezeti hatástanulmányok

II. Környezet- és munkaegészségügy (H):

 • Környezetegészségtan és-epidemiológia,
 • Munkaegészségtan


A záróvizsga eredménye, az oklevél minősítése kreditbeszámítás esetében:

 • A diploma érdemjegye a záróvizsga témakörökre kapott szóbeli számonkérés érdemjegyei számtani átlagának és a szakdolgozatra (SZ) adott érdemjegy számtani átlaga, azaz:
  • Környezetmérnöki alapszakon szerzett végzettség vagy műszaki környezeti szakmérnök végzettség esetén:ZV= [(H+S)/2 + SZ]/2
  • Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzésen szerzett végzettség esetén:ZV= [(E+H)/2 + SZ]/2

A képzésért felelős:

 • Debreceni Egyetem Műszaki Kar
 • Környezetmérnöki Tanszék
 • Dr. Bodnár Ildikó főiskolai tanár
 • Tel: +36 52 415 155 / 77828, +36 30 981 6794

A képzéssel kapcsolatos kérdések esetén forduljon a képzésért felelős Tanszék titkárságához a 312. szobában, illetve email-ben a bodnari@eng.unideb.hu címen.

 

Jelentkezés: az alábbi űrlap kitöltésével: Jelentkezési űrlap - (Őszi félév)

A Jelentkezéshez csatolni kell az alap- (vagy mester-) végzettséget igazoló diploma másolatát.

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 07. 08:33