Gépészmérnöki mesterképzési szak

Gépészmérnöki mesterszak tantervi hálója A specializáción végzett okleveles gépészmérnökök alkalmasak termelési folyamatok, technológiák koncepciójának kidolgozására, modellezésére, tervezésére, üzemeltetésére, irányítására és karbantartására, továbbá irányítási, szervezési és innovációs feladatok ellátására. Képesek a korszerű és precíz termelés feltételeinek megteremtésére, minőségi folyamatok kialakítására (gyártási folyamatok fejlesztése és optimalizálása, valamint gyártást kiszolgáló eszközök, rendszerek tervezése és fejlesztése). A specializáció kidolgozásánál figyelembe vettük a konkrét vállalati igényeket.

Gépészmérnöki mesterképzési szak

 • A mesterképzési szak megnevezése: gépészmérnöki (Mechanical Engineering)
 • A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
  • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
  • szakképzettség: okleveles gépészmérnök
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mechanical Engineer
 • Képzési terület: műszaki
 • A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
  • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki alapképzési szak.
  • Legalább 40 kredittel (ezen belül matematikából legalább 12, fizikából legalább 5, szakmai ismeretekből legalább 20 kredittel) elsősorban számításba vehető: a műszaki képzési területről az anyagmérnöki, a biztonságtechnikai mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a könnyűipari mérnöki, az építőmérnöki, a műszaki földtudományi, a műszaki menedzser, a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, az ipari termék- és formatervező mérnöki, a közlekedésmérnöki, a járműmérnöki, a mechatronikai mérnöki és a villamosmérnöki, az agrár képzési területről a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szakon oklevéllel jelentkezők.
  • a 4.3. pontban meghatározott oklevéllel jelentkező legalább 50 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből:
   • természettudományos alapismeretek (matematika, fizika, mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan) területéről 20 kredit;
   • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtani és menedzsmentismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány) területéről 10 kredit;
   • szakmai ismeretek (általános műszaki ismeretek, gép- és terméktervezés, szerkezettan, anyagtudomány és -technológia, információtechnológia, méréstechnika és jelfeldolgozás, irányítástechnika, biztonságtechnika, energotechnológiai gépek és folyamatok, gyártástechnológia, gyártásautomatizálás, minőségbiztosítás, logisztika, járművek és mobil gépek, vegy- és környezetipari folyamatok, elektrotechnika és villamosságtan) területéről 40 kredit.
  • A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
 • A képzési idő félévekben: 4 félév
 • A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
  • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
  • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 30 kredit
  • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit
 • A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 521
 • A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák: A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik képesek a gépészeti rendszerek és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére, irányítására és karbantartására; a gépipari technológiák és eljárások, új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére, energiahatékony és környezettudatos alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai, illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
 • Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
  • A gépészmérnök tudása:
   • Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
   • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a globális társadalmi és gazdasági folyamatokról.
   • Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát.
   • Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és a fejlődés, fejlesztés várható irányait.
   • Ismeri és érti a műszaki szakterülethez kapcsolódó és a szakmagyakorlás szempontjából kiemelt fontosságú más területek (elsősorban logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági, munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek) terminológiáját, főbb előírásait és szempontjait.
   • Részletekbe menően ismeri és érti a műszaki szakterület ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
   • Átfogóan ismeri a gépészeti területen alkalmazott szerkezeti anyagok fontosabb tulajdonságait, alkalmazási területeit.
   • Részletesen ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait.
   • Ismeri a vezetéshez kapcsolódó szervezési eszközöket és módszereket, a szakmagyakorláshoz szükséges szakterületi jogszabályokat.
   • Rendelkezik a gépészeti területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel.
   • Ismeri a gépészeti területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat.
   • Ismeri és érti a számítógépes modellezés és szimuláció gépészeti szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit.
   • Széles körű elméleti és gyakorlati felkészültséggel, módszertani és gyakorlati ismeretekkel rendelkezik az összetett gépészeti rendszerek és folyamatok tervezéséhez, gyártásához, modellezéséhez, üzemeltetéséhez és irányításához.
   • Átfogó ismeretekkel rendelkezik a gépészeti terület gép-, rendszer- és folyamattervezési módszereiről.
  • A gépészmérnök képességei:
   • Műszaki szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
   • Képes az adott műszaki szakterület elméleteit és az azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazni.
   • Képes a szakterületén belül felmerülő speciális problémák sokoldalú interdiszciplináris megközelítésére és megoldására.
   • Probléma megoldása során képes megszervezni az együttműködést a kapcsolódó szakterületek szakértőivel.
   • Korszerű ismeretszerzési és adatgyűjtési módszerek felhasználásával innovatív módon képes megoldani a szakterületén felmerülő speciális műszaki problémákat.
   • Képes információs és kommunikációs technológiákat és módszereket alkalmazni műszaki problémák megoldására.
   • Felkészült, hogy szakterületén, anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven publikációs, prezentációs tevékenységet és tárgyalásokat folytasson.
   • Kellő gyakorlat után képes vezetői feladatok ellátására.
   • Képes a gépészeti területen alkalmazott anyagok laboratóriumi vizsgálatára és elemzésére, a vizsgálati eredmények értékelésére és dokumentálására.
   • Felkészült a gépészeti rendszerek és folyamatok üzemeltetése során gyűjtött információk feldolgozására és rendszerezésére, elemzésére, következtetések levonására.
   • Képes eredeti ötletekkel gazdagítani a gépészeti szakterület tudásbázisát.
   • Képes integrált ismeretek alkalmazására a gépek, a gépészeti berendezések, rendszerek és folyamatok, a gépipari anyagok és technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika és informatika szakterületeiről.
   • Képes a rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján a komplex rendszerek globális tervezésének elsajátítására.
   • Képes a műszaki, gazdasági, környezeti és humánerőforrások felhasználásának komplex tervezésére és menedzselésére.
   • Képes a gépészeti rendszerek és folyamatok tervezésében, szervezésében és működtetésében használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására és azok továbbfejlesztésére.
   • Felkészült a gépészeti rendszerek, technológiák és folyamatok minőségbiztosítására, méréstechnikai és folyamatszabályozási feladatatok megoldására.
   • Képes a kreatív problémakezelésre, az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra és elkötelezettségre a sokszínűség és az értékalapúság mellett.
  • A gépszmérnök attitűdje:
   • Nyitott és fogékony a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
   • Felvállalja a műszaki szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet.
   • Törekszik a műszaki szakterülettel összefüggő új módszerek és eszközök fejlesztésében való közreműködésre. Hivatástudata elmélyült.
   • Törekszik arra, hogy mind saját, mind munkatársai tudását folyamatos ön- és továbbképzéssel fejlessze.
   • Törekszik a munka- és szervezeti kultúra etikai elveinek betartására és betartatására.
   • Törekszik a minőségi követelmények betartására és betartatására.
   • Törekszik a környezettudatosság, az egészségtudatosság és fenntarthatóság elvárásainak megfelelően megszervezni és elvégezni feladatait.
   • Törekszik a széles körű, átfogó műveltség elsajátítására.
   • Törekszik a fenntarthatóság és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére.
   • Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.
   • Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex megközelítésben végezze.
   • Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét és törekszik azok megvalósítására.
   • Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
   • Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, példát mutat munkatársainak e szemlélet alkalmazásában.
   • Elkötelezett a gépészmérnöki terület új ismeretekkel, tudományos eredményekkel való gyarapítására.
   • Bekapcsolódik gépészeti témájú kutatási és fejlesztési projektekbe, a cél elérése érdekében, a fejlesztői csoport tagjaival együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.
   • Elkötelezett az egészség- és biztonságkultúra, az egészségfejlesztés iránt.
  • A gépszmérnök autonómiája és felelőssége:
   • Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel.
   • Értékeli beosztottjai munkáját, kritikai észrevételeinek megosztásával elősegíti szakmai fejlődésüket.
   • Önállóan képes mérnöki feladatok megoldására.
   • Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában.
   • Vállalja a felelősséget az irányítása alatt zajló részfolyamatokért.
   • Működési területén önállóan hoz szakmai döntéseket.
   • Munkatársait és beosztottjait felelős és etikus szakmagyakorlásra ösztönzi.
   • Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.
   • Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság, a munkahelyi egészség- és biztonságkultúra, valamint a környezettudatosság iránt.
   • Döntéseit körültekintően, más szakterületek (elsősorban jogi, közgazdasági, energetikai és környezetvédelmi) képviselőivel konzultálva, önállóan hozza, melyért felelősséget vállal.
   • Döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira.
 • A mesterképzés jellemzői
  • Szakmai jellemzők
   • A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
    • természettudományi ismeretek (matematika, mechanika, anyagtudomány, hő- és áramlástan) 20-35 kredit;
    • gazdasági és humán ismeretek (projektmenedzsment, vezetési és szervezési ismeretek, minőségbiztosítás, környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, energiagazdálkodás, kommunikáció, marketing, jogi és pénzügyi ismeretek) 10-20 kredit;
    • gépészmérnöki szakmai ismeretek (gépészeti rendszerek és folyamatok analízise, tervezéselmélet és módszertan, folyamatirányítás és modellezés, anyag- és gyártástechnológia, méréselmélet- és technika) 15-35 kredit.
   • A választható specializációkat is figyelembe véve az alkalmazott mechanika, az anyag- és hegesztéstechnológia, az áramlástechnika, az épületgépészet, a folyamat- és eljárástechnika, a gyártástechnológia és gyártórendszerek, a géptervezés és szerkezetanalízis, a hőerőgépek és berendezések, a mezőgazdasági gépészeti rendszerek, a minőségbiztosítás, a megbízhatóság- és karbantartáselmélet, az anyag- és szerkezetvizsgálat, a diagnosztikai ismeretek, a finommechanika és optika, a polimertechnika szakterületekről szerezhető speciális ismeret.
   • A választható ismeretek kreditértéke a diplomamunka készítsével együtt 40-60 kredit.
   • A gépészmérnökök - a várható specializációkat is figyelembe véve - az alábbi szakterületekről kapnak speciális ismereteket:
    • korszerű anyagszerkezettan és technológiák,
    • géptervezés és szerkezetanalízis módszerei,
    • gyártechnológia, a gyártásautomatizálás és a robotizálás módszerei,
    • alkalmazott mechanikai elemző és tervező eljárások,
    • eljárás- és folyamattechnikai tervezési elveket és üzemeltetési módszerek,
    • hőerőgépek és berendezések folyamatai, ezek tervezési elvei és módszerei,
    • áramlás- és hőtechnikai rendszerek és folyamatok tervezésének és üzemeltetésének elvei, illetve módszerei.
    • gépészeti rendszerek tervezése, gyártása, üzemeltetése és karbantartása minőségbiztosításának, a rendszerek és berendezések diagnosztikájának és a karbantartás tervezésének elvei és módszerei.
  • Idegennyelvi követelmény
   • A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.
  • A szakmai gyakorlat követelményei
   • A szakmai gyakorlat legalább négy hét időtartamot elérő egybefüggő, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat, melynek további követelményeit a tanterv határozza meg. A szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény, szorosan kapcsolódik a diplomamunkához.

Kreditelismerés

A sikeres felvétel feltétele, hogy a korábbi felsőfokú tanulmányok beszámíthatók legyenek az adott mesterszakon. Az előtanulmányok teljes kreditértéken számíthatóak be gépészmérnöki alapszakon végzettek esetén. Egyéb előképzettségek esetében kreditelismerési eljárás szükséges, melynek részleteiről az alábbi tájékoztatóban olvashat.

Tájékoztató a kreditelismerési eljárásról a DE MK gépészmérnöki mesterszakán
Általános tudnivalók a kreditelismerésről
Kreditelismerési kérelem

 

Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 22. 13:39