Közműfenntartási és üzemeltetési szakmérnök

Felvételi létszám: 25 fő

A képzési idő: 4 félév

A képzés költsége: 200.000.-Ft/félév

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 31.

Tervezett indítás: 2023. szeptember közepe

Következő félévben:

 • Jelentkezési határidő: 2024. január 31.
 • Tervezett indítás: 2024. február közepe

A felvétel feltétele: Legalább alapképzésben, illetve főiskolai szintű képzésben szerzett építőmérnöki, vízépítő mérnöki, vízellátási és csatornázási szakon szerzett mérnök szakképzettség. Más mérnöki szakképzettség esetén, egyéni elbírálás alapján, kreditrendszerű felzárkóztató képzésben kell részt venni.

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Közműfenntartási és -üzemeltetési szakmérnök

A képzés célja: A képzés célja olyan közműfenntartási és -üzemeltetési szakmérnökök képzése, akik korábban megszerzett felsőfokú szakképzettségük és szakismereteik birtokában

 • képesek lesznek a közművek szakterületén az építési, üzemeltetési, szakértői, tervezési, beruházási, közigazgatási és vállalkozói munkakörökben a legújabb szakmai, tudományos és fejlesztési eredmények követésére és alkalmazására,
 • specialistákká válnak a vízi és energiaközművek fenntartásának és üzemeltetésének területén.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök kreditértékei:

 • Alapismeretek: 53 kredit
  • A településfejlesztés és környezetvédelem alapjai; Jogi és műszaki szabályozás; Európai dimenziók; Geológia és hidrológia; Fizika-kémia-biológia; Számítástechnika; Erőforrás-ismeret és térinformatika; Minőségirányítás.
 • Szakmai ismeretek: 57 kredit
  • Szakirányú számítástechnika; Műszaki gazdasági elemzés; Környezetvédelmi technológiák; Talaj- és vízvédelem; Közműhálózatok; Közművek fenntartása; Hulladékgazdálkodás; Vízi közművek üzeme; Energiaközművek üzeme.
 • Kötelezően választandó ismeretek:
  • Energiagazdálkodás a közművesítésben; Közlekedéstan; Közművek vagyonértékelése; Környezeti modellezés; Víz- és csatornaművek PR-ja.
 • A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit
  • A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Tanterv: A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt – részben egymásra épülő, részben egymástól független – tantárgyak félévközi és kollokviumi jegyeinek megszerzéséből, a választott szakdolgozat elkészítéséből és megvédéséből, valamint a Záróvizsga sikeres letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat: A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen adódó közműfenntartási és/vagy üzemeltetési szakmérnöki feladat megoldása vagy kutatási feladat kidolgozása, amely a hallgató tanulmányai során megszerzett ismereteire támaszkodva, a helyszín, és ¬kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával - a belső és külső konzulensek irányításával - egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a diplomamunkával igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a szakmérnök feladatainak elvégzésére és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni. Formai követelmények: a diplomamunka terjedelme 40-60 oldal és a rajzi munkarészek. Az oklevél kiadásának feltétele: sikeres záróvizsga.

Záróvizsga témakörök: Komplex kérdések a Közműfenntartás, a Közműhálózatok és üzemeltetésük, valamint a Műszaki gazdasági elemzés tárgyakból
 
A képzésért felelős:

 • Debreceni Egyetem Műszaki Kar
 • Építőmérnöki Tanszék
 • Dr. Kovács Imre tanszékvezető főiskolai tanár

Jelentkezés: az alábbi űrlap kitöltésével: Jelentkezési űrlap - Közműfenntartási és üzemeltetési szakmérnök szakirányú tk. (Őszi félév)

A Jelentkezéshez csatolni kell az alap- (vagy mester-) végzettséget igazoló diploma másolatát.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 01. 09:28