EHS szakember szakirányú továbbképzési szak

Environment, Health and Safety Specialist (EHS), magyarul: Környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkabiztonsági szakember
OH engedély: FNYF/121-1/2017, kód: TTOVESK

 • Felvételi létszám: 25 fő
 • A képzési idő: 4 félév
 • A képzés költsége: 180.000.-Ft/félév
 • Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 31.
 • A szakindítás időpontja: 2023. szeptember 15.

Felvétel feltétele:

 • legalább alapképzésben (ideértve a főiskolai végzettséget is) szerzett nem mérnöki oklevél

Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

 • EHS szakember

Képzési cél:

 • A képzés célja olyan korszerű, műszaki, munka- és tűzvédelmi, környezet-egészségügyi és környezetirányítási ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a munka- és tűzvédelmi, a kémiai- és iparbiztonsági előírások kidolgozására, fejlesztésére és betartatására, képesek a potenciális környezeti ártalmak és veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, ill. csökkentésére, továbbá képesek kárelhárítási projektek irányítására. A vonatkozó jogi ismeretek alapján megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a munkahelyi/vállalati EHS feladatok és célok elérésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök kreditértékei:

 • Alapismeretek: 35 kredit
  • Az EHS tanulmányokhoz szükséges környezeti elemek és azok védelme, környezetegészségtan és -epidemiológia, munkaegészségtan, munkavédelem, tűzvédelem és EHS kommunikáció témakörökbe tartozó ismeretek.
 • Szakmai törzsanyag: 30 kredit
  • Speciális, az adott területre vonatkozó EHS ismeretek, elsősorban az EHS jogi háttere, környezetvédelmi mérések, toxikológia és ökotoxikológia, megújuló erőforrások, munkabiztonság, tűzvédelem témakörökbe tartozó ismeretek.
 • Speciális szakmai ismeretek: 45 kredit
  • EHS jogi háttere, környezetvédelmi engedélyezési eljárások és környezeti hatástanulmányok, hulladékgazdálkodás, integrált irányítási ismeretek, környezetirányítás, munkaegészségtan, kockázatbecslés, kémiai- és iparbiztonság témakörébe tartozó ismeretek.

Összességében a hallgatóknak szakdolgozat nélkül 110 kreditet kell megszerezniük. A szakdolgozat kreditértéke: 10. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

Mintatanterv (4 féléves képzés) letölthető innen!

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer

 • A kompetenciák elsajátíttatása előadásokon, szemináriumokon és mérési gyakorlatokon, valamint önálló tanulással történik. Az elsajátítás fokát dolgozatokkal, laborjegyzőkönyvekkel és vizsgával ellenőrizzük. Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt – részben egymásra épülő, részben egymástól független – tantárgyak évközi és kollokviumi jegyeinek megszerzéséből, a választott szakdolgozat elkészítéséből és megvédéséből, valamint a Záróvizsga sikeres letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat

 • A hallgatók többsége vélhetően a munkakörükkel kapcsolatos probléma megoldását választja témaként az adott területen elismert témavezető irányításával.  Azon hallgatóknak, akiknek nincs lehetőségük saját munkahelyi téma választására, azok számára a képzésért felelős szervezeti egység biztosít szakdolgozat témát. A hallgatók téma és témavezető választását a szakfelelős hagyja jóvá.

Záróvizsga témakörök

 • Környezetvédelem (E):
  • Környezeti elemek és azok védelme
  • Környezetvédelmi engedélyezési eljárások és környezeti hatástanulmányok
 • II. Környezet- és munkaegészségügy (H):
  • Környezetegészségtan és-epidemiológia
  • Munkaegészségtan
 • III. Munka- és tűzvédelem (S):
  • Munkavédelem
  • Tűzvédelem

A záróvizsga eredménye, az oklevél minősítése

 • A diploma érdemjegye a záróvizsga témakörökre (E, H, S) kapott szóbeli számonkérés érdemjegyei számtani átlagának és a szakdolgozatra (SZ) adott érdemjegy számtani átlaga, azaz: ZV= [(E+H+S)/3 + SZ]/2

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje

 • A munkavédelmi szakember szakirányú továbbképzésen, továbbá környezet-egészségügyi szakember szakirányú továbbképzésen szerzett végzettséggel vagy népegészségügyi mesterképzés környezet- és foglalkozás-egészségügyi specializációján szerzett végzettséggel rendelkezők számára egységesen 60 kreditpont beszámításával a képzési idő 2 félév. Ezen túl a képzésért felelős szervezeti egység elismeri a hallgató bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányai során kredittel elismert tanulmányi teljesítményét függetlenül attól, hogy milyen felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezte azt. Az elismerés – tantárgyi program alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetésével történik. A képzésért felelős szervezeti egység elismeri a kreditet, ha az összevetett ismeretek legalább hetvenöt százalékban megegyeznek. A képzésért felelős szervezeti egység a munkatapasztalat alapján szerzett ismereteket is elismeri. Az elismerés a hallgató előzetes tanulásának, a munkatapasztalatának bizonyításából (portfólió) és az esetleges hiányzó ismeretek, készségek felméréséből pótlásából, és a tudás felméréséből áll.

Kreditbeszámítás esetén érvényes tantervek:

Környezettudományi egyetemi képzésen szerzett végzettség esetén a mintaterv letölthető innen!

Munkavédelmi szakember végzettség esetén, a 2 féléves képzés mintaterve letölthető innen!

Okleveles népegészségügyi felügyelő, Közegészségügyi-járványügyi felügyelő f. szakon szerzett végzettség, Környezet-egészségügyi szakember vagy Népegészségügyi MSc szak környezet- és foglalkozás-egészségügyi specializációján szerzett végzettség esetén a mintaterv letölthető innen!

Jelmagyarázat:

 • k (kollokvium): vizsgával záródó tárgy, a vizsgaidőszakban írásbeli vagy szóbeli beszámolási kötelezettség.
 • é (évközi jegy): folyamatos teljesítmény értékelésével záródó tárgy, a szorgalmi időszakban a tanórán tett írásbeli vagy szóbeli beszámolóval, írásbeli(zárthelyi) dolgozattal, ill. otthoni munkával készített feladat (terv, mérési jegyzőkönyv, tanulmány) valamint a gyakorlatokon végzett munka értékelésével.
 • Z (záróvizsga): záróvizsgán értékelt modul.

Záróvizsga tárgyak megnevezése kreditbeszámítás esetében az alapvégzettség függvényében:

Képzési idő 4 félév 2 félév 2 félév 2 félév
Alapvégzettség Alapszakon vagy főiskolai szintű képzésen szerzett végzettség esetén Környezettudományi egyetemi képzésen szerzett végzettség esetén Munkavédelmi szakember szakirányú továbbképzésen szerzett végzettség esetén

Okleveles népegészségügyi felügyelő, Közegészségügyi-járványügyi felügyelő f. szakon szerzett végzettség, Környezet-egészségügyi szakember vagy Népegészségügyi MSc szak környezet- és foglalkozás-egészségügyi specializációján szerzett végzettség esetén

Záróvizsga témakörök és tárgyak, szóbeli vizsga

I. Környezetvédelem (E):

 • Környezeti elemek és azok védelme,
 • Környezetvédelmi engedélyezési eljárások és környezeti hatástanulmányok

II. Környezet- és munkaegészségügy (H):

 • Környezetegészségtan és-epidemiológia,
 • Munkaegészségtan

III. Munka- és tűzvédelem (S):

 • Munkavédelem,
 • Tűzvédelem

I. Környezet- és munkaegészségügy (H):

 • Környezetegészségtan és-epidemiológia,
 • Munkaegészségtan

II. Munka- és tűzvédelem (S):

 • Munkavédelem,
 • Tűzvédelem

I. Környezetvédelem (E):

 • Környezeti elemek és azok védelme,
 • Környezetvédelmi engedélyezési eljárások és környezeti hatástanulmányok

II. Környezet- és munkaegészségügy (H):

 • Környezetegészségtan és-epidemiológia,
 • Munkaegészségtan

I. Környezetvédelem (E):

 • Környezeti elemek és azok védelme,
 • Környezetvédelmi engedélyezési eljárások és környezeti hatástanulmányok

II. Munka- és tűzvédelem (S):

 • Munkavédelem,
 • Tűzvédelem

A záróvizsga eredménye, az oklevél minősítése kreditbeszámítás esetében:
 
A diploma érdemjegye a záróvizsga témakörökre kapott szóbeli számonkérés érdemjegyei számtani átlagának és a szakdolgozatra (SZ) adott érdemjegy számtani átlaga, azaz:

 • Munkavédelmi szakember szakirányú továbbképzésen szerzett végzettség esetén: ZV= [(E+H)/2 + SZ]/2
 • Környezet-egészségügyi szakember szakirányú továbbképzésen vagy népegészségügyi mesterképzés környezet- és foglalkozás-egészségügyi specializációján szerzett végzettség esetén: ZV= [(E+S)/2 + SZ]/2

A képzésért felelős:

 • Debreceni Egyetem Műszaki Kar
 • Környezetmérnöki Tanszék
 • Dr. Bodnár Ildikó főiskolai tanár
 • Tel: 52/415-155/77828, 30-981-6794

A képzéssel kapcsolatos kérdések esetén forduljon a képzésért felelős Tanszék titkárságához a 312. szobában, illetve email-ben a bodnari@eng.unideb.hu címen.

Jelentkezés: az alábbi űrlap kitöltésével: Jelentkezési űrlap - (Őszi félév)

A Jelentkezéshez csatolni kell az alap- (vagy mester-) végzettséget igazoló diploma másolatát.

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 15. 06:56