Műszaki projektmenedzsment szakmérnök / szakember szakirányú továbbképzési szak

Felvételi létszám: 25 fő

Képzési idő: 2 félév

Képzés költsége: 280.000 Ft./félév

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.

Tervezett indítás: 2024. szeptember közepe

Következő félévben:
Jelentkezési határidő: 2025. január 31.
Tervezett indítás: 2025. február közepe

 

Felvétel feltétele: 

Műszaki projektmenedzsment szakember szakon: Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél. 

Műszaki projektmenedzsment szakmérnök szakon: Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnöki oklevél. 


Az oklevélben szereplő, szakirányú szakképzettség megnevezése: 

Műszaki projektmenedzsment szakember szakon: műszaki projektmenedzsment szakember

Műszaki projektmenedzsment szakmérnök szakon: műszaki projektmenedzsment szakmérnök 

 

Képzési cél: 

A képzés célja a nemzetközi sztenderdek alapján a projektmenedzsment elméletének és gyakorlatának megismertetése a résztvevőkkel. A szakon végzettek képesek lesznek a projektmenedzsment legmodernebb módszereinek, eszközeinek gyakorlati alkalmazására, a résztvevők és műszaki területen szerzett munkatapasztalatára alapozva a képzés elvégzésével képesek lesznek a változó makro-környezeti kihívásoknak megfelelve komplex műszaki projektek önálló kialakítására, vezetésére és menedzselésére.

 

Mintatanterv 

 

A képzésért felelős:

Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék
Szakfelelős: Dr. T. Kiss Judit, tanszékvezető, egyetemi docens
Jelentkezés: az alábbi űrlap kitöltésével: Jelentkezési űrlap Műszaki projektmenedzsment szakmérnök/szakember szakirányú tk. (Őszi félév)

A jelentkezéshez csatolni kell az alap- (vagy mester-) végzettséget igazoló diploma másolatát.

 

A műszaki projektmenedzsment szakember/szakmérnök 
 
a) tudása: 

 

 • Ismeri a szervezet rendszerszerű működését, érti a szervezeti célokat és azok megvalósításának keretrendszerét.
 • Átfogóan ismeri az adott műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait. 
 • Ismeri az adott műszaki szakterület műveléséhez szükséges projektmenedzsment módszereket, elméleteket, szoftvereket. 
 • Ismeri a műszaki szakterületéhez kötődő fogalomrendszert, a legfontosabb összefüggéseket és elméleteket, így 
 • Ismeri és érti a műszaki projekt fogalmát, jellemzőit, tartalmát, eszközrendszerét.
 • Ismeri és érti a műszaki projekt megvalósításához kapcsolódó jogi fogalmakat.
 • Értelmezni, jellemezni és modellezni tudja időben a műszaki projektet, annak felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát. 
 • Ismeri a különböző projektmenedzsment megközelítéseket (prediktívtől a hibriden keresztül az agilis módszerekig) azok jellemzőit és eszközrendszerét. Ismerek ezek alkalmazási területét.
 • Behatóan ismeri a műszaki projektvezetés és -menedzsment módszereit, alkalmazásuk feltételeit. 
 • Érti a projektcélokat és azok jelentőségét a szervezet egésze szempontjából. 
 • Értelmezni tudja a projektszervezet, illetve a projektcsoport fogalmát és annak feladatait.
 • Ismeri az érintettek fogalomkörét és azok menedzsmentjének módjait.
 • Érti a projektkommunikáció fogalomkörét és az ahhoz kapcsolódó eszközrendszert, csatornákat.
 • Ismeri a műszaki projektmenedzsmentben alkalmazott kockázatkezelési eljárásokat, azok eszközeit. 
 • Ismeri a műszaki projektmenedzsmenthez kapcsolódó szoftvereket és azok hatékony alkalmazásának területét (ágazatspecifikusan). 
 • Felhasználói szinten ismer projektmenedzsment szoftvereket. 

b) képességei: 
 

 • Képes a műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni a projekt végrehajtása során. 
 • Képes a műszaki projekthez kapcsolódó elvégzendő feladatok beazonosítására és a hierarchia kialakítására.
 • Képes a projektcsoport hatékony vezetésére és a projektszervezet működtetésére.
 • Képes a feladatok elvégzéséhez a megfelelő kompetenciákkal rendelkező humán erőforrás hatékony hozzárendelésére.
 • Képes a műszaki projekt folyamatainak megtervezésére (erőforrások, ütemezés, kockázat, kommunikáció stb.) és irányítására.
 • Képes ismereteit alkotó módon használva a műszaki projekt erőforrásaival hatékonyan gazdálkodni. 
 • Képes használni, és alkalmazni a projektmenedzsment szakirodalmát és szoftveres környezetét. 
 • Képes alkalmazni a megismert projektmenedzsment módszereket, eszközöket és megközelítéseket a szakterületén adódó feladatok megoldására. 
 • Képes a változások szükségességének felismerésére és a változások hatásainak értelemzésére a műszaki projekt egészét (teljes életciklus) illetően.
 • A műszaki projekt eredményes végrehajtásához képes műszaki rendszerek és folyamatok alapvető modelljeinek megalkotására.
 • Képes a műszaki projekt érintetti körének beazonosítására és a kommunikációs eszközök hatékony alkalmazására.
 • Képes a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva irányítani és ellenőrizni a folyamatokat. 
 • Képes a PDCA-elv figyelembevételével a műszaki projekt sikeres végrehajtására.
 • Képes a műszaki projekt céljának és a projekt környezetének értelmezésére, megérti a szervezeten belüli és kívüli változásokat és azok hatásmechanizmusait.
 • Képes a műszaki projekttel kapcsolatos döntések és azok hatásának értelemzésére és minimalizálja az esetleges negatív hatásokat, illetve azok előfordulását.

 
c) attitűdje: 

 

 • Adott műszaki projektet, mint a szervezeti rendszer részét értelmezi és ezek alapján cselekszik.
 • Megfelelő körültekintéssel jár el a műszaki projekt teljes életciklusa során.
 • Nyitott az adott műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére és elfogadására, annak hiteles közvetítésére. 
 • Törekszik arra, hogy önképzése a műszaki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. 
 • Nyitott mások problémáira és a műszaki projekt célját szem előtt tartva igyekszik a hatékony kommunikációra.
 • Törekszik a projektcsapattal történő eredményes munkavégzésre, a munka hatékony irányítására és a pozitív, támogató légkör kialakítására.
 • Nyitott az informatikai eszközök használatára, törekszik a műszaki projektmenedzsment területhez tartozó szoftverek megismerésére és alkalmazására, legalább egy ilyen programot készségszinten ismer és kezel. 
 • Nyitott és fogékony az új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására. 
 • Munkája során a vonatkozó biztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési követelményrendszereket betartja és betartatja. 

 
d) autonómiája és felelőssége: 

 

 • Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi munkáját.
 • Mindig erkölcsösen, a szakma etika alapelveit figyelembe véve cselekszik.
 • Felelősséggel vállalja és képviseli a szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott konstruktív kritikai észrevételeket. 
 • Feltárja a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét. 
 • Szakmai felelősséggel vesz részt/irányítja a projektet.
 • Felelősséget vállal az általa végzett feladatokért, csapatért és hozott döntésekért.
Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 14. 08:24