Építőmester szakmérnök

Felvételi létszám: 25 fő

A képzési idő: 4 félév

A képzés költsége: 200.000.-Ft/félév

Várható kezdés: 2017. szeptember 22.

A felvétel feltétele: Legalább alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett építőmérnöki, építészmérnöki végzettség, szakképzettség. Más szakon szerzett mérnöki szakképzettség megléte esetén a felvétel egyedi elbírálás szerint történik: vagy kritérium-feltétel nélkül, vagy meghatározott diszciplínákban előírt kredit megszerzésével.

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Építőmester szakmérnök
 
A képzés célja: Olyan, speciális és naprakész ismeretekkel rendelkező okleveles szakmérnökök képzése, akik mérnöki szakképzettségük és felsőfokú szakismereteik birtokában folytatott eredményes mérnöki tevékenységük során szerzett tapasztalataikra támaszkodva képesek az építési folyamatok, az építési vállalkozások, az építési projektek komplex irányítására és vezetésére.
 
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök kreditértékei:

  • Alapismeretek (Talajmechanika; Alapozás; Mélyépítés; Építéstechnológia; Tartószerkezetek): 36 kredit
  • Szakmai ismeretek (Vezetési ismeretek; Időbeli organizáció; Építésvezetés; Projektmenedzsment; Vállalkozásvezetés; Jogi alapismeretek; Előkalkuláció, árképzés; Ajánlatkészítés; Általános gazdasági ismeretek; Vállalati gazdálkodási ismeretek; Marketing): 74 kredit
  • A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit
  • A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredi

TantervA résztvevők teljesítményét értékelő rendszer: Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt – részben egymásra épülő, részben egymástól független – tantárgyak félévközi és kollokviumi jegyeinek megszerzéséből, a választott szakdolgozat elkészítéséből és megvédéséből, valamint a Záróvizsga sikeres letételéből tevődik össze.

A szakdolgozat: A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen adódó építőmesteri szakmérnöki feladat megoldása vagy kutatási feladat kidolgozása, amely a hallgató tanulmányai során megszerzett ismereteire támaszkodva, a helyszín, és ¬kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával - a belső és külső konzulensek irányításával - egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a szakmérnök feladatainak elvégzésére és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni. Formai követelmények: a diplomamunka terjedelme 40-60 oldal és a rajzi munkarészek.

Záróvizsga témakörök: Komplex kérdések az építéstani; szervezési, vezetési valamint gazdasági ismeretek tárgyainak ismeretköreiből
 
A képzésért felelős:

  • Debreceni Egyetem Műszaki Kar
  • Építőmérnöki Tanszék
  • Dr. Kovács Imre tanszékvezető főiskolai tanár

Frissítés dátuma: 2017.06.16.


v1.0-alpha125