Környezetmérnöki alapképzési szak

A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni és a kárelhárítási tevékenységet irányítani. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére; a természeti erőforrások ésszerű felhasználására, hulladékszegény technológiák kialakításának, azok működtetésének önálló megoldására. Képesek technológiai megoldásokat kidolgoznia a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására, általános ismeretekkel rendelkeznek a természet- és tájvédelem, a környezetpolitika területén, továbbá képesek mérnöki képzettségük és egy világnyelv ismerete birtokában hazai és külföldi szakemberekkel való kommunikációra és csapatmunkára. Alkalmasak a környezetvédelmi projektek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képesek alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a képzés második ciklusban történő folytatására.

Környezetmérnöki alapképzési szak

 • Az alapképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering)
 • Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
  • szakképzettség: környezetmérnök
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Environmental Engineer
 • Képzési terület: műszaki
 • Képzési ág: bio-, környezet- és vegyészmérnöki
 • A képzési idő félévekben: 7 félév
 • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit
  • A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: - ;
  • A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit;
  • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;
  • A szakdolgozathoz rendelt kreditérték:15 kredit;
  • A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 60 kredit;
  • Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -.
 • Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni és a kárelhárítási tevékenységet irányítani. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére; a természeti erőforrások ésszerű felhasználására, hulladékszegény technológiák kialakításának, azok működtetésének önálló megoldására. Képesek technológiai megoldásokat kidolgoznia a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására, általános ismeretekkel rendelkeznek a természet- és tájvédelem, a környezetpolitika területén, továbbá képesek mérnöki képzettségük és egy világnyelv ismerete birtokában hazai és külföldi szakemberekkel való kommunikációra és csapatmunkára. Alkalmasak a környezetvédelmi projektek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képesek alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a képzés második ciklusban történő folytatására.
  • Alapfokozat birtokában a környezetmérnökök - a várható szakirányokat is figyelembe véve - képesek:
   • környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára, mérési tervek összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok értékelésére,
   • környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazására, kárelhárítás előkészítésére és a kárelhárításban való részvételre,
   • vízgazdálkodási feladatok megoldására, döntés-előkészítésben való részvételre,
   • víz- és szennyvíztisztítási technológiák üzemeltetésére és optimalizálására,
   • szilárd és folyékony kommunális hulladékok kezelési technológiáinak üzemeltetésére; hulladékgazdálkodási tervek elkészítésére,
   • környezetvédelmi eljárások (műveletek, berendezések, készülékek) értékelésére, kiválasztására, tesztelésére, az üzemvitel ellenőrzésére, szaktanácsadásra,
   • korszerű zaj- és rezgésvédelmi módszerek alkalmazására,
   • környezetvédelmi megbízotti, referensi stb. feladatok ellátására,
   • környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés-előkészítési munkában való részvételre,
   • hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállítására,
   • munkavédelmi feladatok megoldására,
   • közigazgatási, önkormányzat környezetvédelmi (település környezetvédelmi) hatósági, ellenőri, szakértői munkakörök betöltésére,
   • oktatási, környezetpolitikai, konfliktuskezelési, menedzseri tevékenységre,
   • környezetvédelmi létesítményeket - víz- és szennyvíztisztító telepek, veszélyes, kommunális hulladéktároló, hulladékégetőmű stb. - üzemeltető szervezetekben mérnöki, üzemviteli feladatok ellátására,
   • az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására,
   • települési környezetvédelmi program készítésére, a környezeti eljárások irányítására.
 • A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
  • természettudományos alapismeretek: 40-50 kredit
   • matematika (min.12 kredit), fizika, kémia, biológia, ökológia, geológia;
  • gazdasági és humán ismeretek: 16-30 kredit
   • közgazdaságtan, jogi ismeretek, menedzsment, szervezés, mérnöki kommunikáció, társadalomtudományi ismeretek;
  • szakmai törzsanyag: 70-103 kredit
   • szakmai ismeretkörök (mérnöki ismeretek; biztonságtechnika, munkavédelem; földtudományi szakismeretek; egészségvédelem, közegészségügy; környezeti mérések, analitika, monitorozás; környezetvédelmi műszaki műveletek); környezettan [légkörtan (meteorológia); környezeti kémia]; környezeti elemek védelme (vízminőség-védelem; levegőtisztaság-védelem; talajvédelem; hulladékgazdálkodás; zaj- és rezgés védelem; sugárzásvédelem; természet- és tájvédelem); környezetelemzés (környezetinformatika; környezetállapot-értékelés; környezetmenedzsment).
 • Szakmai gyakorlat: Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritériumfeltétel. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő, legalább 6 hétig tartó gyakorlat.
 • Idegennyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Frissítés dátuma: 2017.04.26.


v1.0-alpha125