Környezetmérnöki mesterképzési szak

A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és irányítási ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik képesek a meglévő, ill. potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, ill. csökkentésére, továbbá kárelhárítási projektek irányítására. Megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a környezeti szennyezések megelőzésére. A végzett okleveles környezetmérnökök Ph.D. képzésen folytathatják tanulmányaikat.

Környezetmérnöki mesterképzési szak

 • A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering)
 • A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
  • szakképzettség: okleveles környezetmérnök
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Environmental Engineer
 • Képzési terület: műszaki
 • A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
  • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a környezetmérnöki alapképzési szak.
  • A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a vegyészmérnöki, a biomérnöki, a műszaki földtudományi mérnöki.
  • A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
 • A képzési idő félévekben: 4 félév
 • A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
  • Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-56 kredit;
  • A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10-30 kredit;
  • A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt: 46-60 kredit;
  • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
  • A diplomamunkához rendelt kreditérték: 25 kredit;
  • A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
 • A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és irányítási ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik képesek a meglévő, ill. potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, ill. csökkentésére, továbbá kárelhárítási projektek irányítására. Megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a környezeti szennyezések megelőzésére. A végzett okleveles környezetmérnökök Ph.D. képzésen folytathatják tanulmányaikat. 
  • a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
   • a környezetvédelmi szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, azoknak megfelelő szintű elméleti és gyakorlati alkalmazása,
   • a képzés szakterületén az alapvető kutatási irányok, valamint az alapvető gyakorlati módszerek és megoldások mélyreható ismerete, önálló kutatás-fejlesztési készség,
   • a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismerete,
   • környezetvédelmi vizsgálatok (környezeti analitika, monitorozás) végzése,
   • elemző, értékelő készség a környezettel kapcsolatos műszaki, gazdasági és társadalmi hatások, kapcsolatok vonatkozásában,
   • országos és regionális jelentőségű koncepciók és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata és értékelése,
   • a szakterülethez kapcsolódó aktuális tudományos munkák ismerete, kritikus értékelése, a megszerzett ismeretek kreatív alkalmazása,
   • környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára mérési tervek összeállítása, azok kivitelezése és az adatok értékelése,
   • a fenntartható fejlődést biztosító technikák, technológiák felhasználásának ismerete, optimális megválasztása, irányítása,
   • a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészég és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei.
  • b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
   • vízellátási, vízkezelési és szennyvíztisztítási technológiák tervezésére és irányítására,
   • levegőtisztaság-védelmi technológiák tervezésére és működtetésére,
   • kommunális és veszélyes hulladékok kezelési technológiáinak tervezésére és irányítására,
   • kommunikációs és kooperációs készségük birtokában az állami (hatósági), önkormányzati és társadalmi, valamint civil szervezetek környezetvédelmi munkájának és akcióinak összehangolásában, irányításában való részvételre,
   • aktív részvételre a környezet védelmét koordináló központi és helyi igazgatási szervek tevékenységében,
   • közigazgatási, önkormányzati környezetvédelmi hatósági, ellenőrzési, szakértői munkakörök ellátására,
   • önkormányzati környezetvédelmi tevékenység szervezésére, irányítására,
   • részvételre a környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés-előkészítési munkában,
   • települési környezetvédelmi koncepció készítésére,
   • vezetői ismeretek alkalmazására;
   • környezetvédelmi eljárások (műveletek, berendezések, készülékek) tervezésére, kiválasztására, tesztelésére, az üzemvitel ellenőrzésére, szaktanácsadásra,
   • talajvédelmi technológiák tervezésére és irányítására,
   • környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítésére,
   • környezeti hatástanulmányok, felülvizsgálatok irányítására, elkészítésére, a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
   • a tudományágban megszerzett szakmai információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
   • a lehetőségek szerinti helytálló bírálatok vagy vélemények megfogalmazására, döntéshozatalra, következtetések levonására,
   • a problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
   • önművelésre, önfejlesztésre, az ismeretek elmélyítésére, bővítésére,
   • ismereteik alapján a hazai és nemzetközi műszaki és természettudományos szakmai munkába, közéleti tevékenységbe bekapcsolódni, abban alkotó módon közreműködni,
   • tanulmányaikat Ph.D. szinten folytatni;
  • c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
   • kreativitás, rugalmasság,
   • probléma-felismerő és megoldó készség,
   • intuíció és módszeresség,
   • tanulási készség és jó memória,
   • széleskörű műveltség,
   • információ-feldolgozási képesség,
   • környezettel szembeni érzékenység,
   • elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
   • pozitív hozzáállás a szakmai továbbképzéshez,
   • kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás,
   • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.
 • A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
  • Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök:
   • természettudományos alapismeretek: 20-36 kredit
   • matematika, fizika, kémia, biológia, ökológia és természetvédelem, földtudományi ismeretek;
   • gazdasági és humán ismeretek: 10-20 kredit
   • gazdaságtan, menedzsment, államigazgatási és jogi ismeretek, kommunikáció;
  • A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10-30 kredit
   • méréstechnika és monitorozás, mérnöki ismeretek, ökotoxikológia, környezetmérnöki technológiák, környezetgazdálkodás, környezetállapot-értékelés, környezetmenedzsment rendszerek, biztonságtechnika és kockázatelemzés;
  • A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46-60 kredit
   • differenciált szakmai ismeretek: környezetvédelmi technológiák, tisztább technológiák, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, szennyvízkezelési technológiák, talajvédelmi ismeretek, környezeti auditálás, környezetinformatika, környezetvédelem minőségbiztosítása, tervezési feladat speciális ismeretkörei;
   • diplomamunka: 25 kredit.
 • A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.
 • Idegennyelvi követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
 • A mesterképzésbe való felvétel feltételei: A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
  • természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, biológia;
  • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, jogi ismeretek, menedzsment, kommunikáció;
  • szakmai ismeretek (30 kredit): mérnöki ismeretek (gépészeti ismeretek, számítástechnika), biztonságtechnika, környezetvédelmi műszaki műveletek, informatika.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Frissítés dátuma: 2017.04.26.


v1.0-alpha95